Naudojimosi sąlygos ir sutartis

KURSAI24 (https://kursai24.lt) specializacija – mokymas bei žinių pasitikrinimo vartotojams suteikimas. Tačiau už gautų žinių panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas.

KURSAI24 pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. KURSAI24 gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu. KURSAI24 nėra atsakinga už svetainėje esančių nuorodų svetainių turinį.

KURSAI24 negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

KURSAI24 pasilieka teisę keisti paslaugų kainas ir svetainės naudojimo sąlygas bet kada be išankstinio perspėjimo.

Taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp Vykdytojo ir Jūsų, pagal kurį Vykdytojas suteiks Jums galimybę įsigyti https://kursai24.lt/ internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė) siūlomus pirmosios pagalbos, higienos ar kitus mokymus visuomenės sveikatos priežiūros srityje (toliau – Mokymai) ir/ar įsigyti ar išsinuomoti Svetainėje siūlomas prekes (toliau – Prekės).
  2. Su Vykdytoju galite susisiekti šiais kontaktais: el. paštas: labas@kursai24.lt
  3. Jūs turite teisę įsigyti Mokymus ar įsigyti ar išsinuomoti Prekes tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Vykdytoju, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, įsigyti Mokymus ar įsigyti ar išsinuomoti Prekes galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Pateikdami Mokymų ar Prekių užsakymą Svetainėje ar kitais šiose Taisyklėse nurodytais būdais (toliau – Užsakymas), Jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą. Jeigu Mokymus ar Prekes užsakote kito asmens vardu, pateikdami Užsakymą patvirtinate, kad turite teisę veikti to asmens vardu bei pateikti reikiamus jo duomenis.
  4. Paprastai Svetainėje siūlomi Mokymai ir Prekės yra skirtos ne vartojimo poreikių tenkinimui ir juos įsigyjate su savo (esama ar planuojama) profesija, verslu, prekyba, amatu susijusiais tikslais. Dėl šios priežasties, vartotojų teises saugantys teisės aktų reikalavimai netaikomi. Šių Taisyklių nuostatos, kurios skirtos vartotojams, bus taikomos tik tada, jeigu Mokymus ar Prekes užsakysite kaip vartotojas.
  5. Įsigyjant Mokymus, Svetainėje Jums bus sukurta paskyra (toliau – Paskyra). Įsigydami ar užsakydami nuomai Prekes, taip pat galite susikurti Paskyrą. Paskyros sukūrimui turite pateikti Svetainėje prašomą tikslią ir išsamią informaciją apie save, susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika.
  6. Mes siekiame prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimo ir kuo mažesnio neigiamo poveikio aplinkai darymo – tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, stengiamės patys bei kviečiame Jus bendrauti elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar pan.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Dėl šių priežasčių skatiname visus dokumentus, taip pat ir Mokymų pažymėjimus, pateikti tik elektroniniu formatu, Mokymų medžiagos nespausdinti, nes ji bus pasiekiama Paskyroje pakankamą laiko tarpą.
 2. MOKYMAI
  1. Bendrosios sąlygos
   1. Mokymai, priklausomai nuo jų srities ir dalyko, gali būti vykdomi (a) asmeniui mokantis savarankiškai, (b) kontaktiniu būdu, (c) nuotoliniu būdu arba (d) mišriuoju būdu (pavyzdžiui, asmeniui mokantis savarankiškai arba nuotoliniu būdu teorinę Mokymų dalį, o praktinę Mokymų dalį vykdant kontaktiniu būdu). Mokymų metu įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai tikrinami testu ir/ar praktinės užduoties atlikimu, priklausomai nuo Mokymų rūšies. Tikslią informaciją apie Mokymų vykdymo ir žinių bei praktinių įgūdžių patikrinimo būdą rasite Svetainėje prie kiekvienų Mokymų aprašymo.
   2. Jeigu Mokymų dalyvio (toliau – Dalyvis) teorinių žinių ir praktinės užduoties atlikimas yra įvertinamas teigiamai, Dalyviui bus teisės aktų nustatyta tvarka išduotas Mokymų baigimo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas). Pažymėjimo išdavimo sąlygos ir laikas priklauso nuo Mokymų rūšies ir tikslią informaciją apie jo išdavimą rasite Svetainėje prie kiekvienų Mokymų aprašymo.
   3. Pabaigus Mokymus, Vykdytojas pateikia Dalyviui apklausos anketą, kurioje Dalyvis kviečiamas pateikti Mokymų įvertinimą. Turėdamas pretenzijų dėl Mokymų ar lektorių veiksmų, Dalyvis jas pirmiausia turėtų pateikti Vykdytojui šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais. Tarp Dalyvio ir Vykdytojo kilę nesutarimai sprendžiami Taisyklių ‎9.2 punkte numatyta tvarka.
  2. Mokymai kontaktiniu būdu
   1. Kontaktiniu būdu vykstančių Mokymų ar atskirų jų dalių (toliau – Kontaktiniai Mokymai) taisyklės, kurių Dalyviai privalo laikytis:
    • Kontaktinių Mokymų metu draudžiama rūkyti, įsinešti bei vartoti alkoholį, narkotines ar kitas psichotropines medžiagas, arba atvykti apsvaigus nuo šių medžiagų.
    • Dalyvis privalo užtikrinti, kad jo dalyvavimas ir elgesys Kontaktiniuose Mokymuose nesukeltų grėsmės jo ir/ar kitų dalyvių sveikatai ir/ar turtui, neįžeistų ir/ar nediskredituotų jų, nežemintų garbės bei orumo.
    • Dalyvis be Vykdytojo rašytinio sutikimo negali Kontaktinių Mokymų metu filmuoti ar fotografuoti, įrašinėti ar fotografuoti kitų dalyvių ir/ar Kontaktinių Mokymų turinio. Kontaktinių Mokymų turiniui taip pat taikomi šių Taisyklių ‎2.3.1(a)-‎2.3.1(c) punktų reikalavimai.
   2. Kontaktiniams Mokymams taip pat svarbios šios sąlygos:
    1. Jeigu dėl bet kokių priežasčių negalite atvykti į Kontaktinius Mokymus, informuokite apie tai Vykdytoją el. paštu ar telefonu, kurie nurodyti Taisyklių pradžioje, iš anksto, ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki Kontaktinių Mokymų datos.
    2. Kontaktiniai Mokymai yra fiziškai aktyvūs ir prieš atvykdamas į juos Dalyvis privalo pasirinkti tinkamą aprangą bei būti įsivertinęs savo galimybes dalyvauti Kontaktiniuose Mokymuose. Savo atvykimu į Kontaktinius Mokymus Dalyvis patvirtina, kad jis neturi jokių sveikatos sutrikimų, kurie jam galėtų trukdyti dalyvauti Kontaktiniuose Mokymuose. Visos dėl šios pareigos pažeidimo kilusios neigiamos pasekmės yra paties Dalyvio atsakomybė. Jei Dalyvis dėl kokių nors priežasčių negali atlikti aktyvių praktinių veiksmų, tačiau nori dalyvauti Kontaktiniuose Mokymuose, prieš tai turi informuoti Vykdytoją.
    3. Vykdytojas neatsako už kitų Kontaktinių Mokymų dalyvių elgesį ir neatlygina už dėl to atsiradusius neigiamus padarinius, taip pat neatsako už vykdant Kontaktinius Mokymus ne dėl Vykdytojo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus.
    4. Vykdytojas neatsako už Dalyvio į Kontaktinius Mokymus atsineštų daiktų apsaugą.
   3. Kontaktinių Mokymų metu Vykdytojas ar jo pavedimu tretieji asmenys gali filmuoti ir/ar fotografuoti, o taip pat daryti garso įrašus. Tokias nuotraukas, vaizdo ir/ar garso įrašus Vykdytojas gali naudoti Mokymų organizavimo, taip pat reklamos ar bet kokiais kitais komerciniais tikslais. Dalyviui žinoma, kad nuotraukos bei vaizdo/garso įrašai bus Vykdytojo nuosavybė ir kad už jų naudojimą Dalyviui nebus mokamas joks atlygis ar kompensacija. Atvykdamas į Kontaktinius Mokymus, Dalyvis sutinka, kad jo atvaizdas ir/ar balsas būtų užfiksuoti nuotraukose, vaizdo ir/ar garso medžiagoje, kurie būtų naudojami šiame punkte numatytais tikslais. Jeigu prieštaraujate, praneškite Vykdytojui šiose Taisyklėse nurodytu el. pašto adresu arba, atvykę į Kontaktinius Mokymus, informuokite Vykdytojo atstovą. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą – Privatumo politikoje.
  3. Mokymai asmeniui mokantis savarankiškai, nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu
   1. Įsigydami Mokymus asmeniui mokantis savarankiškai, nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu, savo Paskyroje gaunate prieigą prie Mokymų medžiagos, kuri gali būti tekstinės, vaizdinės, garsinės ir/ar vaizdo įrašų formos (toliau – Mokymų medžiaga), bei įgyjate teisę (licenciją) naudoti Mokymų medžiagą tokiomis svarbiausiomis sąlygomis, kurių įsipareigojate laikytis:
    • Mokymų medžiagą galite naudoti tik tais tikslais, kuriais įsigyjate Mokymus (t. y., savo profesiniais, asmeniniais ar kt., tačiau ne komerciniais).
    • Mokymų medžiagą galite naudoti tik Jūs ir neturite teisės jos (ar bet kurios dalies) kopijuoti, perleisti (atlygintinai ar neatlygintinai) ar suteikti kitokias teises kitiems asmenims ja (ar bet kuria dalimi) naudotis (atlygintinai ar neatlygintinai). Mokymų medžiagos negalite modifikuoti, keisti, versti į kitas kalbas, perdaryti ar kurti iš jų išvestinių kūrinių.
    • Jums suteikiamos teisės į Mokymų medžiagą yra neišimtinės, t. y., Mokymų medžiaga gali naudotis ir pats Vykdytojas, ir kiti asmenys.
    • Mokymų medžiagą galite naudoti tiek laiko, kiek ji yra prieinama Jūsų Paskyroje (terminas gali būti nurodytas Mokymų aprašyme).
   2. Kai Mokymus mišriuoju būdu sudaro savarankiško pasiruošimo bei praktinė dalys, Dalyvis privalo atvykti į praktinę Mokymų dalį, kuri vyks Užsakymo pateikimo metu Dalyvio pasirinktu laiku ir vietoje. Tokiu atveju Mokymų praktinei daliai taikomos šių Taisyklių ‎2.2 punkto nuostatos.
   3. Mokymų intensyvumą ir laiką Dalyvis pasirenka pats, tačiau Mokymų medžiaga bus pasiekiama Paskyroje Mokymų aprašyme nurodytą laiką. Jeigu nepasinaudojate Mokymų medžiaga per nurodytą laikotarpį, kurį Mokymų medžiaga buvo pasiekiama Jūsų Paskyroje, Vykdytojo ir Jūsų sudaryta sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, nebent su Vykdytoju susitariama kitaip.
 3. MOKYMŲ AR PREKIŲ UŽSAKYMAS
  1. Užsakymo būdai
   1. Mokymus galima įsigyti šiais būdais:
    1. internetu, pateikiant Užsakymą Svetainėje;
    2. telefonu, paskambinus Taisyklėse ir/ar kitur Svetainėje nurodytais telefono numeriais;
    3. atvykus į Vykdytojo biurą, Svetainės kontaktų skiltyje nurodytu adresu.
   2. Prekes galima įsigyti ar užsakyti nuomai internetu, pateikiant Užsakymą Svetainėje.
  2. Pirkimas ar nuoma internetu, pateikiant Užsakymą Svetainėje
   1. Jums apsilankius Svetainėje ir pasirinkus Mokymus ar Prekes, tokio pasirinkimo pagrindu suformuojamas krepšelis (toliau – Krepšelis).
   2. Suformavus Krepšelį, turite suvesti prašomus duomenis. Įsitikinkite, jog pateikti duomenys yra teisingi, o Krepšelio turinys atitinka Jūsų pageidavimus. Jūs turite galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindami Užsakymą. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.
   3. Jūs sutinkate, jog pateikdami Užsakymą Svetainėje, įsipareigojate sumokėti Vykdytojui Užsakyme nurodytą kainą. Svetainėje galite atsiskaityti per elektroninę bankininkystę ar kitais nurodytais būdais. Mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant po Užsakymo pateikimo.
   4. Jums patvirtinus Užsakymą, Vykdytojas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Vykdytojas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Vykdytojo yra sudaryta sutartis. Tačiau Vykdytojas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Vykdytojas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal Užsakymą. Jeigu Mokymus sudaro kelios dalys, laikoma, kad Užsakymas yra pateiktas ir vykdytinas visų Mokymų atžvilgiu kartu.
   5. Pateikus Užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomas Užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.
  3. Mokymų įsigijimas telefonu arba Vykdytojo biure
   1. Jums pateikus Užsakymą telefonu arba Vykdytojo biure, turite elektroniniu paštu, raštu arba Užsakymo apmokėjimu patvirtinti Užsakymo sąlygas ir tai, kad sutinkate su šiomis Taisyklėmis. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Vykdytojas gauna Jūsų patvirtinimą. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Vykdytojo yra sudaryta sutartis. Tačiau Vykdytojas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Vykdytojas gauna visą Mokymų kainą. Jeigu Mokymus sudaro kelios dalys, laikoma, kad Užsakymas yra pateiktas ir vykdytinas visų Mokymų atžvilgiu kartu.
   2. Mokymų kaina pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą-faktūrą turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Užsakymo pateikimo ir, jeigu įsigyjami Mokymai kontaktiniu būdu, ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki numatytos Mokymų dienos. Nesumokėjus Mokymų kainos, Jums nebus suteikta teisė dalyvauti Mokymuose.
   3. Kai tokiu būdu užsakomi Mokymai asmeniui mokantis savarankiškai ar nuotoliniu būdu, Vykdytojas Jūsų vardu pagal Užsakyme pateiktus duomenis sukuria Paskyrą ir pateikia Jums reikalingą informaciją prisijungimui prie Paskyros.
  4. Mokymų kaina. Į Svetainėje ir Užsakyme ar Vykdytojo sąskaitoje-faktūroje nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai. Kainos Svetainėje, Užsakyme ar Vykdytojo sąskaitoje-faktūroje nurodomos Eurais. Jeigu Mokymus sudaro dvi dalys, laikoma, kad kiekvienos Mokymų dalies kaina yra vienoda ir sudaro pusę visos Mokymų kainos, nebent kitaip nurodyta konkrečių Mokymų aprašyme Svetainėje arba kitoks kainos pasiskirstymas gali būti pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais.
  5. Duomenys Pažymėjimui. Atkreipkite dėmesį, kad Mokymų įsigijimo atveju, Užsakyme nurodyti duomenys (vardas, pavardė) bus naudojami Pažymėjimo parengimui ir Pažymėjime bus nurodyti būtent taip, kaip nurodėte Mokymų įsigijimo metu. Jeigu dėl Jūsų klaidingai nurodytų duomenų Pažymėjimas turės būti keičiamas, Vykdytojas turi teisę už Pažymėjimo keitimą taikyti 3 EUR (trijų eurų) plius PVM, t. y., viso 3,63 EUR (trijų eurų, 36 centų) mokestį.
  6. Pažymėjimų dublikatai. Dalyviui, praradusiam ar sugadinusiam Pažymėjimą, Vykdytojas gali išduoti Pažymėjimo dublikatą, taikydamas 3 EUR (trijų eurų) plius PVM, t. y., viso 3,63 EUR (trijų eurų, 36 centų) mokestį. Pažymėjimo dublikatas gali būti išduotas Pažymėjimo galiojimo laikotarpiu, o jeigu Pažymėjimas galioja neterminuotai – tol, kol Vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka saugo atitinkamą registracijos žurnalą.
  7. Priminimai. Jums pateikus Užsakymą, Vykdytojas Jums gali elektroniniu paštu ar telefonu pateikti priminimus ar kitą su Mokymais ir Jūsų Užsakymu susijusią informaciją.
  8. Prekių pristatymas. Įsigijus ar užsakius nuomai Prekes, jos pristatomos į Jūsų pasirinktą siuntų savitarnos terminalą ar kitais Svetainėje nurodytais būdais. Atkreipkite dėmesį, kad nurodytas Prekių pristatymo laikas yra preliminarus. Nors Vykdytojas visada stengiasi išsiųsti Prekę kiek įmanoma greičiau, kartais Prekės paruošimas gali užtrukti ilgiau dėl didelio užsakymų kiekio ar pristatymo paslaugų teikėjų užimtumo. Tais atvejais, kai priėmę Prekes pastebite, jog siuntoje nėra užsakytos Prekės, informuokite apie tai Vykdytoją nedelsdami.
 4. MOKYMŲ IR PREKIŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ
  1. Mokymų ir Prekių savybės nurodomos Svetainėje prie kiekvienų Mokymų ar atitinkamai Prekės aprašymo. Vykdytojas siekia užtikrinti, kad Mokymai bei Prekės atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Mokymus ar Prekes, kurie atitinka informaciją, nurodytą Svetainėje pateiktame aprašyme.
  2. Pateikdami Prekių užsakymą, Jūs patvirtinate, jog esate susipažinę su tuo ir suprantate, kad Prekės, nurodytos Svetainėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Jūsų naudojamo monitoriaus ar kito įrenginio ypatybių ar nustatymų. Tokie skirtumai nebus laikomi Prekių trūkumais, išskyrus atvejus, jeigu neatitikimai bus sąlygoti Vykdytojo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų.
  3. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Jums Užsakyme nurodytą Prekių asortimentą ir kiekį, tačiau neatsako tais atvejais, kai Prekių asortimentas ar kiekis nėra tikslus dėl to, jog Jūs neteisingai nurodėte duomenis Užsakyme.
 5. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
  1. Naudodamiesi Svetaine ir/ar Mokymais, Jūs suprantate ir pripažįstate, kad: (a) visos intelektinės nuosavybės teisės į Mokymus ir Mokymų medžiagą ir atskiras jų dalis; (b) visi prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimi Mokymai ir/ar Prekės; (c) visi Svetainėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Svetainė; (d) visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, (e) bet kurio Svetainės ar jos puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir (f) visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Vykdytojui ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Vykdytojo ar kito teisių turėtojo sutikimo.
 6. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PINIGŲ GRĄŽINIMAS
  1. Kai Mokymai ar Prekės įsigytos profesiniais ar verslo tikslais. Jeigu įsigyjate Mokymus ar įsigyjate ar išsinuomojate Prekes su savo (esama ar planuojama) profesija, verslu, prekyba, amatu susijusiais tikslais, Jums netaikoma teisė atsisakyti su Vykdytoju sudarytos sutarties ir taikomos šios taisyklės:
   1. Mokymų atveju, Jums pateikus ir apmokėjus Mokymų Užsakymą, Jums yra suteikiama prieiga prie Mokymų medžiagos Paskyroje ir/arba rezervuojama vieta Kontaktiniuose Mokymuose. Jeigu negalite atvykti į Kontaktinius Mokymus ir informuojate apie tai Vykdytoją, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki numatytos Kontaktinių Mokymų datos, Vykdytojas Jums pasiūlys kitą Kontaktinių Mokymų laiką ir/ar vietą arba sumokėtos Mokymų kainos grąžinimą. Vykdytojo neinformavus per šiame punkte nurodytą terminą, Kontaktinių Mokymų laikas ir/ar vieta negali būti keičiami ir sumokėta kaina negrąžinama, nebent su Vykdytoju susitariama kitaip.
   2. Jums pateikus ir apmokėjus Prekių Užsakymą, įsigytos Prekės Jums bus pristatytos ir jų negalėsite grąžinti, išskyrus atvejus, jeigu Prekės būtų netinkamos kokybės, o nuomos atveju sumokėtas nuomos mokestis nebus grąžintas.
  2. Kai Mokymai ar Prekės įsigytos vartojimo tikslais.Jeigu įsigyjate Mokymus ar perkate ar nuomojatės Prekes savo asmeniniams vartojimo poreikiams tenkinti, Jūs turite teisę atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų toliau nurodytais atvejais ir sąlygomis:
   1. Jeigu įsigyjate Kontaktinius Mokymus, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Kontaktiniai Mokymai nėra įvykę, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Vykdytojui dienos. Jeigu pasirenkama Kontaktinių Mokymų data yra ankstesnė nei po 14 (keturiolikos) dienų po Užsakymo pateikimo Vykdytojui dienos, patvirtinate, kad sutinkate, kad Kontaktiniai Mokymai įvyktų anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįstate, kad prarasite teisę atsisakyti sutarties.
   2. Jeigu įsigyjate Mokymus asmeniui mokantis savarankiškai arba vykstančius nuotoliniu būdu, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol negavote prieigos prie Mokymų medžiagos, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Vykdytojui dienos. Įsigydami tokius Mokymus, patvirtinate, kad sutinkate, kad prieiga prie Paskyros būtų suteikta ir Mokymų medžiaga būtų pateikta anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįstate, kad prarasite teisę atsisakyti sutarties.
   3. Jeigu įsigyjate Mokymus, kurie vyksta mišriuoju būdu, atskiroms Mokymų dalims taikomos atitinkamai šių Taisyklių ‎6.2.1 ir ‎6.2.2 punktų nuostatos. Atsisakant sutarties po to, kai Jums buvo suteikta prieiga prie Mokymų medžiagos, sutarties atsisakymas taikomas tik Kontaktinių Mokymų daliai ir taikomas Taisyklių ‎6.2.1 punktas.
   4. Jeigu įsigyjate Prekes, teisė atsisakyti sutarties galioja 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gavote Prekę.
   5. Jeigu nuomojatės Prekes, teisė atsisakyti sutarties galioja 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
   6. Norėdami įgyvendinti vartotojo teisę atsisakyti sutarties, Jūs turite per nurodytą terminą pranešti apie tai Vykdytojui el. paštu ir prisegti pirkimo įrodymą.
   7. Jeigu atsisakote sutarties dėl Prekės pirkimo, Jums grąžinant Prekę, ji turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Nusprendę atsisakyti sutarties, turite nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie grąžinimą pranešėte Pardavėjui el. paštu, išsiųsti Prekes atgal Pardavėjui Svetainės kontaktų skiltyje nurodytu adresu. Terminas bus nepažeistas, jeigu Jūs Prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų terminui. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas turite padengti Jūs.
   8. Jeigu atsisakote sutarties kaip vartotojas, Vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą pranešėte Vykdytojui el. paštu, tačiau (Prekės pirkimo atveju) ne anksčiau nei Pardavėjas gaus grąžintą Prekę (nebent Pardavėjas savo nuožiūra nuspręs nelaukti grąžinamos Prekės), grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Mokymus ar Prekę ir Prekės pristatymą Jums Jūsų sumokėtus pinigus.
   9. Jeigu atsisakote sutarties dėl Kontaktinių Mokymų arba Prekių nuomos, kai Kontaktiniai Mokymai ar Prekių nuoma jau pradėti, privalėsite atlyginti Vykdytojui proporcingai už Kontaktinius Mokymus ar Prekių nuomą iki to momento, kai pateiksite Vykdytojui pranešimą apie sutarties atsisakymą.
  3. Neigiamas žinių įvertinimas. Jeigu Dalyvio teorinių žinių ir/ar praktinės užduoties atlikimas yra įvertinamas neigiamai, Pažymėjimas neišduodamas, tačiau Vykdytojas laikomas tinkamai įvykdžiusiu sutartį ir Mokymų kaina (ar jos dalis) Dalyviui nėra grąžinama.
 7. ATSAKOMYBĖ
  1. Vykdytojas turi teisės aktuose numatytas licencijas, suteikiančias jam teisę organizuoti Mokymus, ir už Mokymus ir jų kokybę atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Vykdytojas nėra atsakingas už Mokymų pasirinkimą ir tinkamų bei pagal Jūsų profesiją, verslą ar kitą situaciją reikiamų Mokymų pasirinkimas yra Jūsų atsakomybė.
  3. Dalyviui nesilaikant bet kurios iš šių Taisyklių ‎2.2.1 arba ‎2.3.1 punktuose numatytų Mokymų taisyklių, Vykdytojas turi teisę savo nuožiūra nedelsdamas pašalinti Dalyvį iš Mokymų (ar bet kurios jų dalies) ir/ar panaikinti Dalyvio prieigą prie Paskyros. Tokiu atveju Dalyvis laikomas iš esmės pažeidusiu sutartį ir Dalyvio sumokėta Mokymų (atitinkamos jų dalies) kaina Dalyviui nėra grąžinama bei Dalyvis privalo atlyginti Vykdytojui pagrįstus tiesioginius nuostolius.
  4. Jeigu Jūs pažeidžiate kitas nei Taisyklių ‎7.3 punkte numatytas Taisyklių nuostatas ir neištaisote pažeidimo per protingą Vykdytojo nurodytą terminą, Vykdytojas turi teisę vienašališkai, įspėjęs Jus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nutraukti su Jumis sutartį ir visam laikui uždaryti (užblokuoti) Jūsų Paskyrą.
  5. Vykdytojas turi teisę laikinai sustabdyti Jūsų Paskyrą, jeigu turi įtarimų, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų Paskyra arba gauna atitinkamus valstybės institucijų ar teismo nurodymus.
  6. Jeigu, Dalyviui laikantis Taisyklių reikalavimų, Vykdytojas dėl nuo jo priklausančių priežasčių nesuteikia Dalyviui prieigos prie Mokymų medžiagos ir/ar kitaip nesuteikia galimybės dalyvauti Mokymuose, Vykdytojas laikomas iš esmės pažeidusiu sutartį ir privalo grąžinti Dalyviui pastarojo sumokėtą neįvykusių Mokymų kainą bei atlyginti Dalyviui pagrįstus tiesioginius nuostolius.
  7. Kai Prekės yra įsigyjamos, joms yra taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta garantija pagal įstatymą, tai yra, Vykdytojas yra atsakingas už Prekių kokybės reikalavimų neatitiktį Prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės pristatymo. Jeigu Svetainėje pirkta Prekė yra netinkamos kokybės, Jūs turite teisę įstatymų numatyta tvarka ir terminais prašyti, kad Vykdytojas nemokamai pašalintų Prekės trūkumus arba pakeistų netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke, o įstatymų numatytais atvejais prašyti atitinkamai sumažinti kainą, arba grąžinti Prekę.
  8. Jeigu manote, kad Mokymai ar jų dalis ar Svetainėje pirkta Prekė yra netinkamos kokybės ir nustatėte jų trūkumus, Jūs turite ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos pranešti apie tai Vykdytojui el. paštu. Pranešdami apie netinkamos kokybės Mokymus ar Prekę, pateikite išsamų trūkumų aprašymą, pridėkite nuotraukų ir kitą susijusią informaciją, padėsiančią nustatyti trūkumus.
  9. Jeigu nustatėte išsinuomotos Prekės trūkumų, dėl kurių ja visiškai ar iš dalies negalima naudotis, turite apie tai nedelsdami informuoti Vykdytoją. Per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Jūsų pranešimo apie trūkumus gavimo dienos Vykdytojas savo pasirinkimu neatlygintinai pašalins trūkumus Prekės buvimo vietoje arba pakeis tą Prekę kita analogiška tinkama Preke. Jeigu bus nustatyta, kad išsinuomotos Prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Jūs pažeidėte Prekės naudojimo ir laikymo taisykles, Jūs turėsite atlyginti Vykdytojui Prekės remonto ir gabenimo išlaidas.
  10. Jūs esate atsakingi už visus per Jūsų Paskyrą atliekamus veiksmus, todėl turite pasirūpinti savo slaptažodžių ar kitų duomenų, kuriais galima prisijungti prie Jūsų Paskyros, saugumu. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų Paskyra, nedelsdami susisiekite su mumis.
  11. Vykdytojas neatsako už netiesioginius (pasekminius) nuostolius.
  12. Svetainėje gali būti trečiųjų šalių turinio ar nuorodų, reklaminių skelbimų, paslaugų, specialių pasiūlymų, kitų renginių ar veiklų, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos Vykdytojo. Vykdytojas neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už trečiųjų šalių tinklapius, informaciją, duomenis, produktus arba paslaugas. Jei Jūs per Svetainę jungiatės prie trečiųjų šalių tinklapių, naudojatės jų paslaugomis arba turiniu, Jūs tai darote prisiimdami visą atsakomybę.
 8. PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS
  1. Jūs turite teisę bet kada uždaryti savo Paskyrą. Vykdytojas uždarys Jūsų Paskyrą, jeigu ji nebus naudojama (prie jos nesijungsite) 60 (šešiasdešimt mėnesių) mėnesių iš eilės.
  2. Vykdytojas gali kartas nuo karto dėl svarbių priežasčių (pavyzdžiui, teisės aktų pasikeitimo, Mokymų reguliavimo pakeitimo ir kt.) keisti šias Taisykles. Jeigu keičiame Taisykles dėl kitų priežasčių, apie tokį pakeitimą Paskyrų turėtojus informuosime iš anksto, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo, kad turėtumėte galimybę susipažinti su atnaujintomis Taisyklėmis ir nuspręsti dėl tolimesnio naudojimosi Svetaine ar Paskyros uždarymo. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama Svetainėje. Prieš pateikdami Užsakymą, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam Užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio Užsakymo pateikimo metu.
  3. Vykdytojas turės teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) Svetainės veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių sutarčių vykdymo.
 9. KITOS SĄLYGOS
  1. Šios Taisyklės ir bet kuri Svetainėje sudaroma sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  2. Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.
  3. Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Svetaine, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Vykdytojui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – Paskyroje nurodytu ar Užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).
  4. Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.


Vykdytojas: UAB „DrivingEd“ (juridinio asmens kodas – 302653177, registruotas buveinės adresas – Servitutų g. 97, Kaunas 45123), praktinės dalies vydytoja ir pažymėjimus išduodanti įmonė: UAB “Militra”(juridinio asmens kodas 303077948, registruotas buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Žukausko g. 41)
2023-08-17