Atsakomybės apribojimas

KURSAI24 (https://kursai24.lt) specializacija – mokymas bei žinių pasitikrinimo vartotojams suteikimas. Tačiau už gautų žinių panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas.

KURSAI24 pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. KURSAI24 gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu. KURSAI24 nėra atsakinga už svetainėje esančių nuorodų svetainių turinį.

KURSAI24 negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

KURSAI24 pasilieka teisę keisti paslaugų kainas ir svetainės naudojimo sąlygas bet kada be išankstinio perspėjimo.

Taisyklės

Sveiki atvykę į KURSAI24 internetinę svetainę, kuri yra pasiekiama adresu https://kursai24.lt (toliau tekste bus vadinama bendrai „KURSAI24“) . Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi KURSAI24 internetine svetaine, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės), kurios taip pat yra sutartis, sudaroma tarp Administratoriaus ir Jūsų. Primename, jog norėdami naudotis KURSAI24 internetine svetaine ar bet kokiomis šioje svetainėje teikiamomis paslaugomis Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir sutikti su jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių. Paspausdami mygtuką „Sutinku“ Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, Mokymo Sutartį, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.Įžanga.
1.1.Šios Taisyklės yra sutartis tarp Administratoriaus ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi KURSAI24 internetine svetaine (toliau – Svetainė). Klientas, užsiregistruodamas Svetainėje, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Svetainėje prieinamas paslaugas, Svetainėje skelbiamos informacijos skaitymą bei savo asmeninės ar kitokios informacijos pateikimą, atsiliepimų, rekomendacijų ir (ar) komentarų rašymą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau visos kartu – Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.
1.2.Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje. Panaikinti registraciją Klientas gali prisijungęs savo Profilyje arba pranešdamas apie tai Administratoriui el.paštu labas@kursai24.lt.
2.Prisijungimo duomenys.
2.1.Klientas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios asmeninės ir prisijungimo informacijos bei kitų duomenų, įskaitant vartotojo vardą, slaptažodį, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, reikalingos Klientui prisijungti prie Svetainės ar bet kokiu kitu būdu naudojantis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo duomenys), slaptumą.
2.2.Klientas įsipareigoja Administratoriui pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis.
2.3.Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui registruodamasis Svetainėje, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nedelsiant nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.
2.4.Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Kliento Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Klientui.
2.5.Šalys susitaria, jog Administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Svetaine, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Svetainę.
2.6.Registruodamasis Svetainėje ir pateikdamas Administratoriui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims bet kuriems šiame 2.6 straipsnyje nurodytiems tikslams. Sudarydamas šią Sutartį Klientas besąlygiškai sutinka su Privatumo politika.
2.7.Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
2.8.Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Svetainės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Svetainės veiklą.
3.Bendros nuostatos.
3.1.Klientui draudžiama naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
3.2.Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Klientas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų. Be kita ko, Klientas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:
3.2.1. neteisėtiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
3.2.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios ar kitokio panašaus pobūdžio informacijos platinimui;
3.2.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus ar teises į prekių ženklus;
3.2.4. reklaminių ar kitokių nepageidautinų pranešimų ar žinučių platinimui.
3.3.Klientas pripažįsta, kad yra pilnametis arba gavo savo tėvų, globėjų arba prižiūrėtojų leidimą naudotis Svetaine. Davęs leidimą naudotis Svetaine bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Klientas pripažįsta, kad jis pats yra atsakingas už visų šios Sutarties sąlygų laikymąsi.
4.Mokamos paslaugos.
4.1.Kai kurios Svetainėje teikiamos Paslaugos yra teikiamos už užmokestį. Tokiomis Paslaugomis Klientas turi teisę naudotis tik prieš tai sumokėjęs Administratoriui pastarojo nustatyto dydžio užmokestį. Tai, kad konkreti Paslauga yra teikiama už užmokestį, užmokesčio dydis, jo apskaičiavimo tvarka ir apmokėjimo būdai yra nurodomi Svetainėje iki Klientui pradedant naudotis tokia Paslauga ir tokie nurodymai tampa nedaloma šių taisyklių dalimi.
4.2.Šalys susitaria ir Klientas sutinka, jog Administratorius savo nuožiūra turi teisę visas ar bet kurią dalį Paslaugų pradėti teikti už užmokestį arba pradėti teikti nemokamai.
4.3.Klientas pilnai atsakingas už tikslių duomenų ir pagal nurodytą tvarką, pateikimą, mokėjimo už paslaugas trumpąja žinute, internetiniu bankiniu pavedimu, kortele ar kitu būdu, metu. Administratorius nėra atsakingas, jei Klientas per neatidumą ar kitomis aplinkybėmis neivykdo arba netiksliai įvykdo mokėjimo tvarkos nurodymus.

4.4. Sumokėtų per svetainę pinigų gražinimas vykdomas klientui paprašius ir tinkamai motyvavus prašymą. Jeigu prašymas yra patenkinamas, inicijuojamas pinigų gražinimas. Gražinti pinigai kliento sąskaitą pasieks per kelias dienas, priklausmai nuo bankų darbo.

Klientas sutinka ir pripažįsta, kad, pradėjus skaitmeninio turinio teikimą, t.y. pradėjus naudoti kursą, vartotojas praranda teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti pinigų gražinimo.


5.Teisė komentuoti.
5.1.Administratorius savo nuožiūra turi teisę suteikti Klientui galimybę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Paslaugas, jas rekomenduodamas kitiems asmenims arba rašydamas atsiliepimus Svetainėje.
5.2.Naudodamasis 5.1. straipsnyje nurodyta teise Klientas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Kliento pateikti Paslaugų apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus:
5.2.1.bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;
5.2.2.nepažeis Administratoriaus ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;
5.2.3.nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
5.2.4.nesukurs jokių teisinių pareigų Administratoriui.
5.3.Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Kliento komentarus ir atsiliepimus jam apie tai nepranešęs.
5.4.Klientas supranta, kad jis pats, o ne Administratorius yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Klientas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis.
5.5.Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Administratoriui šias išimtines teises:
5.5.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą informaciją ir/ar kūrinius bet kokia forma ar kalba;
5.5.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos ar kūrinių.

6.Intelektinė nuosavybė.
6.1.Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.
6.2.Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

7.Administratoriaus atsakomybės ribojimas.
7.1.Klientas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
7.2.Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
7.3.Administratorius negarantuoja, kad Paslaugos veiks nepertraukiamai ir be klaidų, kad Paslaugų sutrikimai bus nedelsiant ištaisyti ar kad Paslaugos ir Svetainėse prieinamas turinys bus apsaugotas nuo virusų, kitokios kenksmingos ar nepageidautinos programinės įrangos bei kitų kenksmingų dalykų.
7.4.Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
7.5.Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
7.6.Administratoriaus atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Administratoriaus Paslaugą, o jeigu Klientas nesinaudojo mokamomis Paslaugomis – 10 Eur.

8.Taikytina teisė
8.1.Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.Informacijos siuntimas
9.1.Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
9.2.Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Klientui kopijos buvimas Administratoriaus serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.
9.3.Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Klientas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

10.Baigiamosios nuostatos.
10.1.Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Administratorius pakeis negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
10.2.Šalys susitaria, jog Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
10.3.Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje Klientui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.
10.4.Visi tarp Kliento ir Administratoriaus kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose, pagal Administratoriaus buveinės vietą.
10.5.Šios Taisyklės saugomos bedrovės būstinėje.


MOKYMO SUTARTIS SU KLIENTU
I. SUTARTIES DALYKAS

1. Mokymas pagal svetainėje kursai24.lt esančiame registracijos modulyje Kliento pasirinktą mokymo programą.

II. ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

2. Įmonė įsipareigoja:

2.1 Kartu su Administratoriumi sudaryti Klientui sąlygas pagal pasirinktą kursų programą mokytis savarankiškai, teikti konsultacijas.

2.2 Klientui išlaikius teorinių žinių (jeigu būtina ir praktinių įgūdžių) patikrinimo įskaitas, jam išduoti nustatytos formos kursų baigimo pažymėjimą.

III. KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Klientas įsipareigoja:

3.1 Pateikti Bendrovei teisingus registracijai būtinus duomenis (per Elektroninį registracijos modulį).

3.2 Laikytis Įmonės nustatytos mokymo kursų organizavimo tvarkos.

3.3 Sumokėti Įmonei už mokymo paslaugas.

IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

4. Mokymosi intensyvumą, laiką ir datą pasirenka klientas, pagal savo galimybes.

4.1 Klientui nevykdant III skyriuje numatytų įsipareigojimų, Įmonė atleidžiama nuo II skyriuje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

4.2 Klientas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl dėstytojų ar pratybų vadovų veiksmų arba mokymo kokybės kursų vadovui arba Įmonės vadovui.

4.3 Po to, kai klientas užsiregistruoja į kursą bei sumoka kurso mokestį, klientui pateikiama mokymo medžiaga. Kliento sumokėti pinigai už mokymo kursus negražinami. Klientui neišlaikius įskaitų (testų), sumokėti pinigai negražinami, nebent Administratorius nusprendžia kitaip.

4.4 Kadangi daugumos kursų praktinė dalis yra labai svarbi, Įmonė rekomenduoja joje sudalyvauti 3 mėn. bėgyje, po teorinės dalies studijų, išskyrus atvejus kai praktinė dalis kursui nėra organizuojama. Privaloma praktinė dalis yra Pirmos pagalbos kursams. Pirmosios pagalbos kursų baigimo pažymėjimas galioja tik atsiėmus orginalą arba pasirašytas el.parašu. Pirmosios pagalbos pažymėjimo originalas atiduodamas per praktinius mokymus. Praktinės dalies mokymai yra vykdomi kurso medžiagoje nurodytu adresu. Higienos kursų baigimo pažymėjimas siunčiamas el.paštu ir galioja atspausdintas.

4.5 Modulio pasirinkimas tai kliento atsakomybės klausimas. Kursas yra parengtas pagal SAM Nr. 932 privalomas temas. Pirmosios pagalbos kurso medžiaga pateikiama vadovaujantis Europos Gaivinimo Tarybos pateiktomis rekomendacijomis. Kursas suteikia reikiamą informaciją ir galimus patarimus, bet Įmonė ir Administratorius neprisiima jokios atsakomybės jeigu šie kursai neatitiks kliento reikalavimų.

4.6 Įmonė pasilieka teisę keisti praktinių kursų laiką, vietą ir trenerius. Ši informacija skelbiama internetiniame puslapyje ir el.paštu.

4.7 Visas mokymų turinys yra teikiamas tik bendro pobūdžio, ši informaciją neturėtų būti traktuojama kaip medicinos gydytojo arba bet kuriuo kito sveikatos priežiūros specialisto pakaitalas. Imonė nėra atsakinga už diagnozės nustatymą remiantis kurso turiniu. Kylant įtarimų dėl Sveikatos būklės ar gydymo visada pasitarkite su savo šeimos gydytoju.

4.8 Kai kurių kursų (pvz Pirmosios pagalbos) praktinė dalis yra labai svarbi, todėl turite būti pasiruoše atlikti praktinius veiksmus per pratybas. Jei Jūsų sveikatos būklė neleidžia atlikti tam tikrų veiksmų, Jūs turite informuoti iš anksto. Taip pat imonė neprisiima atsakomybės už praktikos metu patirtas traumas dėl kurių galimo atsiradimo Jūs neinformavote iš anksto.

4.9 Įmonė yra autorius ir išlaiko visas autorius teises į visą mokymuose pateiką turinį, įskaitant paveiksliukus, vaizdo medžiagą, teksto turinį ir visus kitus elementus susijusius su kursu.

4.10 Įmonė nuotoliniais mokymais nesiekia pakeisti praktinių pirmosios pagalbos mokymų. Šis kursas yra vertinams tik kaip papildomas išteklis savarankiškai mokytis gyvybiškai svarbių įgūdžių. Kad kursas būtų išbaigtas, baigus šį modulį, prie praktinės kurso dalies galite prisijungti 3 mėn. laikotarpyje.

4.11 Klientas, pažymėdamas “Sutinku su Puslapio sąlygos ir taisyklės” sutinka su visomis šios Mokymos sutarties nuostatomis. Jeigu klientas nesutinka su šios Sutarties nuostatomis, jis bet kada gali atšaukti savo sutikimą pranešdamas apie tai el.paštu labas@kursai24.lt. Jeigu klientas atšaukia savo sutikimą arba nesutinka su šios Sutarties nuostatomis, jis neturi teisės naudotis kursai24.lt paslaugomis.

4.12 Klientui pageidaujant kursų baigimo pažymėjimai gali būti išsiųsti klientui paštu. Įmonė neatsako už kliento neteisingai arba nepilnai nurodytą adresą ir dėl to negauto išsiųsto pažymėjimo.  Įmonė taip pat neatsako už pašto paslaugas teikiančių įmonių darbą, t.y. jeigu išsiųsto pažymėjimo klientas negauna arba gauna pavėluotai.

4.13 Įmonė pasilieka teisę atsisakyti kažkurios programos arba kurso.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo (t.y. varnelės uždėjimo prie sutikimo su “Taisyklės ir Privatumo politika”) elektroninėje erdvėje momento ir galioje iki sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

5.1 Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o per vieną mėnesį nepasiekus susitarimo, teismine tvarka.
Administratorius: UAB „DrivingEd“ (juridinio asmens kodas – 302653177, registruotas buveinės adresas – Servitutų g. 97, Kaunas 45123)
Įmonė: UAB “Militra”(juridinio asmens kodas 303077948, registruotas buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Žukausko g. 41)
2022-11-01